Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 1. Název: Obec Doubice, Obecní úřad Doubice
 2. Důvod a způsob založení: Obec Doubice je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Organizační struktura: Samospráva:    Zastupitelstvo – 7 členů, Státní správa:    Ing. Jan Drozd – starosta, Břetislav Jemelka – místostarosta
 4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Obec Doubice, Obecní úřad Doubice, Doubice č.p.50, 407 47

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Doubice, Obecní úřad Doubice, Doubice č.p.50, 407 47

4.3. Úřední hodiny: Pondělí a Středa   08:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, Úterý a Pátek    08:00 – 12:00, každá první sobota v měsíci 09:30 – 12:00

4.4. Telefonní čísla: 412 331 699, 739 030 198

4.5. Čísla faxu:             Nemáme fax

4.6. Adresa internetové stránky: oficiální: www.oudoubice.cz

4.7. Adresa e-podatelny: datová schránka: tixb7wc, elektronická adresa: oudoubice@volny.cz

4.9. Datová schránka: ID ISDS: tixb7wc

 1. Případné platby lze poukázat: Číslo účtu: 101030436, kód banky: 0300 , ČSOB a.s., Varnsdorf
 2. Identifikační číslo: IČ: 47274212
 3. Daňové identifikační číslo: DIČ: obec není plátcem DPH
 4. Dokumenty

8.1. Seznamy hl. dokumentů: Územní plán obce, Vydané obecně závazné vyhlášky, Povodňový plán obce Doubice – Uvedené dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Doubice a na jiných místech těchto stránek

8.2. Rozpočet – viz oddíl “ekonomika” těchto webových stránek

 1. Žádosti o informace: Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě Doubice – ústně, písemně, elektronicky
 2. Příjem žádostí a dalších podání: Žádost o informace se přijímají na Obecním úřadě Doubice v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně, případně prostřednictvím telekomunikačního zařízení
 3. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
 • odvolání se podává písemně prostřednictvím doručenky  na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb.
 • Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce.
 • V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 1. Formuláře: Veškeré formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadu Doubice,
 2. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: Informace o řešení životní situace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu Doubice.
 3. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy – právní úprava ČR

14.2. Vydané právní předpisy – viz samostatná stránka webu – Obecně závazné vyhlášky obce

 1. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 1. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv – nejsou

16.2. Výhradní licence – V současné době nejsou obcí Doubice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016 – zobrazit

Výroční zpráva za rok 2017 – zobrazit

Výroční zpráva za rok 2018 – zobrazit

Ing. Jan Drozd

starosta obce

737 276 982

Břetislav Jemelka

místostarosta obce

737 276 980

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com