Oprava místní komunikace kolem kostela

Na konci měsíce října 2015 (26.10.2015) proběhla oprava místní komunikace kolem kostela. Komunikace byla opatřena novým asfaltovým povrchem. Oprava byla hrazena z obecního rozpočtu a dotace poskytnuté Ústeckým krajem. Ústecký kraj podpořil projekt Oprava místní komunikace kolem kostela částkou 100.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla obci Doubice poskytnuta z Fondu Ústeckého kraje. Celkové náklady na opravu dle výsledku výběrového řízení na dodavatele činí 499.753,23 Kč včetně DPH. – zveřejnění s logem kraje

Úprava nízkého a vysokého napětí ČEZ

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. provedla úpravu vedení nízkého a vysokého napětí v centru obce Doubice. V rámci této úpravy bylo odstraněno vedení vysokého napětí nad biocentrem (pod kostelem) a současně byla odstraněna trafostanice naproti hotelu JEF. Současně bylo vedení nízkého napětí od hotelu JEF, podél kostela až k trafostanici pod farou uloženo pod zem. Stavba je dokončena a kolaudace proběhne dne 19.05.2016.

Spolupráce s Policií České republiky

Obvodní oddělení Policie ČR v Krásné Lípě v rámci spolupráce s obcí na udržení bezpečnosti v obci zajistilo pravidelné pěší pochůzky policisty. Tímto policistou je podpraporčík Zdeněk Dragoun. V případě jakýchkoliv problémů se na něj obracejte na těchto kontaktech:
mobil: 725 524 781
pevná linka: 412 383 333
Telefonické spojení – Obecní úřad Doubice
PEVNÁ LINKA:            412 331 699
MOBIL OÚ:                 739 030 198
MOBIL PODATELNA:    604 608 107
Vzhledem k množícím se stížnostem na stav státních komunikací jak v obci, tak na přístupu k ní, jsou zde adresy nadřízených orgánů a institucí, na něž je možné a (nesjpíš už i nutné) se s našimi společnými nářky obracet.  – odkaz
Pro všechny, kteří mají zájem o podrobnosti nového zákona o studnách a odpadech, jsou podrobné informace, zaslané panem ing. Reichem – zde.
Základní informace související s uzavíráním nových smluv poskytli obci pracovníci firmy SČVK, a. s.I. Uzavření smlouvy na dodávku pitné vody. Ještě před osazením vodoměru je nutné uzavřít smlouvu na dodávku pitné vody. K uzavření smlouvy je potřebné dodat následující náležitosti:
  • rodné číslo majitele objektu,
  • zasílací adresu
  • telefonický kontakt
  • číslo účtu pro sjednání zálohové platby
  • v případě, že objekt je ve vlastnictví více majitelů, je nutné předložit plnou moc od ostatních (nemusí být notářsky ověřena)
  • odběratel by měl prokázat vlastnictví objektu (na zákaznickém centru může být podepsáno čestné prohlášení, popř. zákazník předloží doklad o vlastnictví).
Zákaznické centrum Varnsdorf, 5. května 68, Varnsdorf. Kontaktní osoby paní Jínová a paní Kozderková (412374637) nebo Ing. Korvasová – ved. zákaznických služeb (487520153 a 724131782) nebo Česká Kamenice – pan Macek (412, 724).
K uzavření smlouvy se zákazník dostaví na zákaznické centrum. Zákazník může využít i zákaznické centrum v Děčíně (412535304) i v České Lípě (487520201).
II. Podmínky pro stanovení způsobu umístění měření spotřeby pitné vody.
Pro umístění měření spotřeby vody (dále jen vodoměrová soustava) se stanovují tyto varianty:
1.Pro objekt, kdy vodovodní řad pro veřejnou potřebu je veden po veřejném pozemku, který sousedí s pozemkem, na kterém se nachází objekt odběratele, je podsklepen a není vzdálen více než 10m od místa, kde vodovodní přípojka vstupuje na pozemek odběratele, lze umístit vodoměrovou sestavu ve sklepě tohoto objektu, a to max. do 2m od průniku vodovodní přípojky obvodovou zdí objektu.
2.Pro objekt, kdy vodovodní řad pro veřejnou potřebu je veden po veřejném pozemku, který sousedí s pozemkem, na kterém se nachází objekt odběratele, není podsklepen a není vzdálen více než 10m od místa, kde vodovodní přípojka vstupuje na pozemek odběratele lze umístit vodoměrovou sestavu v objektu, a to: a) v suterénu, nejdále do 2m od průniku vodovodní přípojky obvodovým zdivem b) v mělké šachtě odpovídajících rozměrů umístěné nejdále do 2m od průniku vodovodní přípojky obvodovým zdivem c) ve skříňce či v nice odpovídajících rozměrů dle ČSN 75 5411 čl. 6.5, odst. C v případech umístění dle bodu a) – c) musí být vodoměrová sestava zabezpečena proti účinkům mrazu.
3.Pro objekt, kdy vodovodní řad pro veřejnou potřebu je veden po veřejném pozemku, který sousedí s pozemkem, na kterém se nachází objekt odběratele, je nebo není podsklepen a je vzdálen více než 10m od místa, kde vodovodní přípojka vstupuje na pozemek odběratele se umístí vodoměrová sestava do vodoměrné šachty odpovídajících rozměrů umístěné na hranici pozemku odběratele. Vodoměrná šachta musí splňovat podmínky ČSN 75 5411 čl. 7.
4. Pro objekt, kdy vodovodní řad pro veřejnou potřebu je veden po veřejném pozemku, který nesousedí s pozemkem, na kterém se nachází objekt odběratele a vodovodní přípojka prochází jiným pozemkem se umístí vodoměrová sestava do vodoměrné šachty vybudované před vstupem vodovodní přípojky na tento pozemek. Vodoměrná šachta musí splňovat podmínky ČSN 75 5411.
5. Pro objekt, kdy vodovodní přípojka je napojena na vodovodní řad pro veřejnou potřebu vedeného přes pozemek odběratele platí ustanovení o délce vodovodní přípojky ve smyslu odst. 1, 2 a 3 tohoto předpisu. V případě vodovodní přípojky delší 10m bude vodoměrná šachta vybudována v místě, jež není vzdáleno více než 2m od napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad. Vodoměrná šachta musí splňovat podmínky ČSN 75 5411.
6.Pro objekt, kdy vodovodní přípojka je napojena na vodovodní řad pro veřejnou potřebu vedeného přes pozemek, jež není ani ve veřejné správě ani majetku odběratele, musí být zřízena vodoměrná šachta v místě napojení vodovodní přípojky odběratele na tento vodovodní řad, a to nejdále do 2m od místa napojení. Vodoměrná šachta musí splňovat podmínky ČSN 75 5411.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com